Privacybeleid Kindercentrum Robbedoes

Kindercentrum Robbedoes, gevestigd aan Kromstraat 122 5345 AE Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Margriet Koek is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercentrum Robbedoes. Zij is te bereiken via info@kindercentrum-robbedoes.nl en/of 0412-692363.

Toepassing: Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal binnen Kindercentrum Robbedoes op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit geldt voor persoonsgegevens en beeldmateriaal van (potentiële) klanten, werknemers, stagiaires en sollicitanten.

Doel van het document: Het doel van dit document is duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop Kindercentrum Robbedoes omgaat met de registratie van persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal.

Welke gegevens registreren we als u zich inschrijft bij ons?
Van u als ouders/verzorgers: Uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN. Van uw kind: Voornaam en achternaam, (verwachte) geboortedatum, geslacht, BSN, gegevens
huisarts, naam zorgverzekeraar en polisnummer, soort opvang, dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is.

Als u uw kind inschrijft bij Kindercentrum Robbedoes maken wij een kinddossier aan. Hierin bewaren wij de volgende gegevens:
• Kindgegevensformulier KDV en BSO
• Observaties KDV en BSO
• Toestemming samenvoeging groepen KDV
• Toestemmingsverklaring KIJK KDV
• Toestemmingsverklaring samenvoeging stamgroepen KDV en BSO
• Toestemmingsverklaring buikslapen 0-1,5 jaar KDV
• Toestemmingsverklaring beeldmateriaal & activiteiten buiten locatie Robbedoes KDV en BSO
• Toestemmingsverklaring zelfstandigheidsformulieren BSO
• Inschrijformulier vakantieopvang KDV en BSO
• Overeenkomst kind en BSO
• Verklaring medicijntoediening KDV en BSO *
• Aftekenlijst medicijntoediening KDV en BSO *
• Bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen KDV en BSO
• Actieplan medisch handelen inzake wet BIG KDV en BSO
• Actieplan anafylaxie KDV en BSO *
• Verslag ouder gesprek KDV en BSO*
• Kindverslag groepsoverleg KDV en BSO
• Overzicht verslaglegging meldcode en bijbehorende verslagen KDV en BSO *
• Id ouders/verzorgers en kinderen

Gegevens worden vastgelegd door de pedagogisch medewerker. De met een sterretje gemarkeerde zaken worden (mede) door ouders aangegeven. Bij het bewaren van deze gegevens worden de wettelijke dan wel geadviseerde bewaartermijnen vanuit de AP in acht genomen.

Beeldmateriaal: Binnen Kindercentrum Robbedoes wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van kinderen, ouders, medewerkers en stagiaires. Dit beeldmateriaal wordt alleen gebruikt indien de betrokkene hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ouders/verzorgers geven toestemming voor het kind met het toestemmingsformulier dat tijdens het kennismakingsgesprek wordt doorgenomen. Indien de betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik van zijn/haar beeltenis, wordt dit door Kindercentrum Robbedoes gerespecteerd en nageleefd.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens? In het kader van onze dienstverlening legt Kindercentrum Robbedoes de gegevens vast. Kindercentrum Robbedoes gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Kindercentrum Robbedoes gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en marketingdoeleinden.

Delen met anderen: Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld indien u de rekenhulp invult, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindercentrum
Robbedoes blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe bewaken wij deze gegevens? We gebruiken bij Kindercentrum Robbedoes beveiligde computerprogramma’s, servers en verbindingen. We zorgen altijd voor goedwerkende beveiligingsprogramma’s.

Deze personen hebben toegang tot uw gegevens:
o Directie
o Locatiemanagers

Pedagogisch medewerkers hebben alleen toegang tot het kinddossier.
Voor alle medewerkers van Kindercentrum Robbedoes geldt dat zij zorgvuldig omgaan met uw privacygevoelige gegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren: Kindercentrum Robbedoes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) zijn: – Persoonsgegevens: gedurende de looptijd van de overeenkomst entot 7 jaar daarna; – Via cookies verzamelde informatie: gedurende 3 maanden.

Kan ik inzage in mijn gegevens krijgen? Natuurlijk. Dat kan altijd. Daarvoor kunt u ons een email sturen: info@kindercentrum-robbedoes.nl of even bellen: 0412-692363.

Kan ik mijn gegevens laten verwijderen? Ook dat kan. Neem dan even contact met ons op: info@kindercentrum-robbedoes.nl of even bellen: 0412-692363.

Toch iets verkeerd gegaan? We doen er natuurlijk alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Toch blijft ook dit soort dingen uiteindelijk mensenwerk. En kan het dus gebeuren dat u merkt dat er iets niet goed is gegaan en dat wij een fout hebben gemaakt. Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten, via info@kindercentrum-robbedoes.nl of even bellen: 0412-692363. U kunt ook een officiële klacht indienen, daarvoor hebben we een officiële klachtenprocedure. Ook al doen we er alles aan om te zorgen dat het zover niet hoeft te komen, we vinden het toch belangrijk dat u weet dat die mogelijkheid er is.